Δ.Δ.Ε. – Κατάργηση των Γραφείων Δ.Ε., Ε.Ε. και Φυσικής Αγωγής

 

ΘΕΜΑ: Κατάργηση των Γραφείων Δ.Ε., Ε.Ε. και Φυσικής Αγωγής.

Σχετ.:      Ν. 4027/2011 (Φ.Ε.Κ. 233/τ.Α΄/04-11-2011) και συγκεκριμένα το άρθρο 32

                Φ350/63128632/Δ1/9-11-11 εγκύκλιος του ΥΠΔΒΜΘ

Μετά την ψήφιση και δημοσίευση των παραπάνω σχετικών, τα Γραφεία Δ.Ε., Ε.Ε. και Φυσικής Αγωγής των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομών) καταργούνται και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων  ανατίθενται στους Διευθυντές Δ.Ε.

Ωστόσο, μέχρι τη λύση των μισθώσεων για τη στέγαση των Γραφείων και τη μεταφορά των θέσεων και του προσωπικού στη Διεύθυνση Δ.Ε. (που προβλέπεται μετά την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.), το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό θα παραμείνει στη θέση του για να διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις.

 Τα πρώην Γραφεία θα λειτουργούν ως παραρτήματα της Διεύθυνσης Δ.Ε.

Η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και των πολιτών θα γίνεται από τη Διεύθυνση Δ.Ε. και μέσω των παραρτημάτων της, τα οποία θα διεκπεραιώνουν υποθέσεις των σχολείων αρμοδιότητας των πρώην γραφείων.

Ως εκ τούτου, μέχρι νεωτέρας, υποθέσεις εκπαιδευτικών που άπτονται των υπηρεσιακών τους μεταβολών (υποβολή αιτήσεων μετάθεσης, έκδοση αδειών, έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών κλπ.) θα διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά μέσω των παραρτημάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε., όπου φυλάσσονται τα κάθε μορφής αρχεία και οι υπηρεσιακοί φάκελοι του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.

file icon doc έγγραφο