Πίνακες οργανικών κενών – υπεραριθμιών σχ. μονάδων Γεν. Παιδείας – Αιτήσεις Υπεραρίθμων

Αιτήσεις κρίσης /Δηλώσεις άρσης Υπεραριθμίας από 29/06/15 μέχρι και 01/07/15 :

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ 2015