[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ] Μοριοδότηση για απόσπαση/τοποθέτηση εντός ΠΥΣΔΕ

Ανακοινοποίηση του πίνακα μορίων για τοποθέτηση αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ.

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι τα μόρια εντοποιότητας και συνυπηρέτησης, όπου υπάρχουν, δεν έχουν αθροιστεί με τα σταθερά μόρια που εμφανίζονται στον πίνακα.