Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Αυτοτελείς Διευθύνσεις Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ