ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Με αφορμή ερωτήματα Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης σχετικά με τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εκπ/κών στο πλαίσιο προσκλήσεων για απόσπαση, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με την έκδοση του ΠΔ56/11-6-2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.», τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 28 του ν.2190/94 περί απαγόρευσης έκδοσης των πράξεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές από την προκήρυξη των εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος.  Η απαγόρευση έκδοσης οποιασδήποτε πράξης μεταβολής που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού, όπως προκύπτει σαφώς από τις διατάξεις της παρ. 1 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις προπαρασκευαστικές αυτών πράξεις.  Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, οι διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί, κατά την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής.

Με βάση τα ανωτέρω, η υποβολή αιτήσεων για απόσπαση εκπ/κών, στο πλαίσιο «ανοικτών» προσκλήσεων διακόπτεται από τις 11 Ιουνίου 2019 και θα συνεχιστεί αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δ/νση Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
Τμήμα Β΄