Οδηγίες σχετικά με την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης που αφορούν τις Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ με αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, στους αξιολογικούς πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και  2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού οφείλουν για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους από τη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας  να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

ΟΔΗΓΙΕΣ_ΑΠΟ_ΔΔΕ_ΑΧΑΙΑΣ.docx

Οι υποψήφιοι/ες πριν προσέλθουν στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας:

 Να κλείνουν ραντεβού  στον  αντίστοιχο σύνδεσμο που θα βρίσκεται στο site της ΔΔΕ Αχαΐας (http://www.dide.ach.sch.gr/) (στο πάνω δεξιό άκρο), όσο το δυνατόν νωρίτερα πριν τη λήξη της  προθεσμίας.

• Να εγγραφούν ως χρήστες στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/), όσες/οι  υποψήφιες/οι δεν έχουν ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

• Να εισέλθουν στον φάκελό τους (με τους προσωπικούς τους κωδικούς), όσες/οι  υποψήφιες/οι έχουν ήδη ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., προκειμένου να διαπιστώσουν τα στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) τα οποία, κατά την εναρκτήρια ημερομηνία προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, είναι καταχωρισμένα και επικυρωμένα.

• Να καταγράψουν στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών τα ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα πεδία/στοιχεία στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., τα οποία επικαλούνται για την απόδειξη του, κατά περίπτωση, προσόντος/κριτηρίου/ιδιότητας [Κεφ. Ε΄ του ν. 4589/2019 και Κεφ. Γ΄ της οικείας Προκήρυξης ΑΣΕΠ] στη σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι του εντύπου). 

 Να καταθέσουν συμπληρωμένη την ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, εις διπλούν, (πρωτότυπη και φωτοαντίγραφο αυτής) και ειδικότερα  το υπόδειγμα της αριθμ. 204654/Ε1/24-12-2019, ΑΔΑ: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν, πρόσκλησης του Υ.ΠΑΙ.Θ., εντός της οριζόμενης κατά περίπτωση προθεσμίας.

• Να προσκομίσουν τα νέα δικαιολογητικά που επικαλούνται στην αίτησή τους (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ) ή/και τα δικαιολογητικά προς επικαιροποίηση /τροποποίηση/ συμπλήρωση ήδη καταχωρισμένων και επικυρωμένων στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ )

 Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν για πρώτη φορά δικαιολογητικά παρακαλούνται να τα καταγράψουν και ταξινομήσουν με την εξής σειρά: α) τίτλοι σπουδών, β) ξένες γλώσσες, γ) λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα ( πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, βεβαιώσεις επιμόρφωσης ΑΕΙ ή άλλου δημόσιου φορέα, διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών) δ) εκπαιδευτική προϋπηρεσία, ε) κοινωνικά κριτήρια (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου φαίνεται ο αριθμός των τέκνων, πιστοποιητικά αναπηρίας κ.λ.π.)

• Η ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών  υποβάλλεται συμπληρωμένη από όλους/ες τους/τις υποψήφιους/ες εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα αν απαιτείται να καταθέσουν νέα ή προς διόρθωση δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

• Να προσέρχονται στη ΔΔΕ Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου) την ώρα του ραντεβού τους,  στο ισόγειο του κτιρίου,  όπου θα   πρωτοκολλούν πρώτα την αίτησή τους και στη συνέχεια θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στον αρμόδιο υπάλληλο που θα τα παραλάβει. 

 Οι  υποψήφιοι/ες καταθέτουν την αίτησή τους  αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και ως εκ τούτου επισημαίνουμε ότι είναι αναγκαίο να μελετήσουν  την πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ με αρ. 204654/Ε1/24-12-2019 καθώς και τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ  1ΓΕ/2019        και  2ΓΕ/2019.

                                    

• Τέλος επισημαίνουμε ότι οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν και την αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου ( www.asep.gr) σύμφωνα με τις προθεσμίες.

• Οι κλάδοι των υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε. καθώς και οι προθεσμίες κατάθεσης των αιτήσεων τους στο ΑΣΕΠ και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Προκήρυξη

Κλάδοι Δ.Ε.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων (στο www.asep.gr)

Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών  (στις Δ/νσεις Eκπ/σης)

1ΓΕ/2019  

(ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)

ΠΕ79

15/01/2020  έως  

03/02/2020  και ώρα 14:00

13/01/2020
έως και
12/02/2020

2ΓΕ/2019
(ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)

ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90   και ΠΕ91

05/02/2020 

έως      24/02/2020

και ώρα 14:00

13/01/2020
έως και
04/03/2020

Πληροφορίες θα δίνονται αποκλειστικά από ώρα 09.00- 11.00  στα τηλέφωνα:

 2610465874 : Σταυρόπουλος Χρήστος, Καγκάνη Αθανασία

• 2610465889 : Αλαφοδήμος Ευάγγελος

 2610465880 : Αναγνωστοπούλου Ιωάννα

 2610465873 : Χαλκιοπούλου Αγγελική 

• 2610465804 : Γιαννοπούλου Ευαγγελία Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄ Προσωπικού

1ΓΕ 2019_ΦΕΚ 45 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΣΕΠ 24-12-2019.pdf

2ΓΕ 2019_ΦΕΚ 46 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΣΕΠ 24-12-2019.pdf

20191224 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΥΠΑΙΘ (1ΓΕ 2ΓΕ) ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν.pdf