Πειραματικό Γυμνάσιο Π.Π: Προκήρυξη θέσης στην Γ’ Γυμνασίου

Πλήρωση κενών θέσεων  Πειραματικών σχολείων – Προκήρυξη θέσεων.

Σύμφωνα με τον Ν.4692/2020 (άρθρο 18, παράγραφοι 1, 2,) και την με αρ. 73226/Δ6/12-6-2020 (ΦΕΚ 2261 Β΄)Υ.Α περί εισαγωγής των μαθητών/τριών  σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ το σχολ. έτος 2020-2021, εφόσον διαπιστωθούν κενές θέσεις στην Β΄ και Γ΄ Τάξη των Πειραματικών Γυμνασίων και Λυκείων λόγω μετεγγραφών, στα Πειραματικά σχολεία διεξάγεται κλήρωση για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν σε επόμενη τάξη πλην της εισαγωγικής. Η κλήρωση διενεργείται με ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.  ή όπως ειδικά ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις. Συγκεκριμένα:

1. Η εισαγωγή μαθητών/τριών για την κάλυψη των κενών θέσεων στις τάξεις των ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2020-2021 οι οποίες τυχόν ανακύψουν με την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγματοποιείται με κλήρωση, η οποία διενεργείται στο εκάστοτε ΠΕΙ.Σ. τις πρώτες μέρες έναρξης του σχολικού έτους 2020-2021, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης του κάθε ΠΕΙ.Σ.

2. Οι κενές θέσεις, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά την διενέργεια της κλήρωσης ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του κάθε σχολείου με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021. Αν ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών/τριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων σε διαφορετική περίπτωση διενεργεί κλήρωση. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας για την πλήρωση των ως άνω κενών θέσεων.

3. Το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου:

α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/ τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους και

β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 21η Ιανουαρίου 2021.

4. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/τριας σε ΠΕΙ.Σ., εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το σχολείο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο ΠΕΙ.Σ. όπου κρίνεται εισακτέος/α, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το σχολείο εγγραφής στο ΠΕΙ.Σ όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός τριών ημερών από την διεξαγωγή της συμπληρωματικής κλήρωσης και της ανακοίνωσης του πίνακα κατάταξης.

5. Σε περίπτωση που ανακύψουν κενές θέσεις σε ΠΕΙ.Σ. και εφόσον δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών μετά την κλήρωση που διεξήχθη με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, πραγματοποιείται ανάλογη με την ως άνω διαδικασία κλήρωσης για την κάλυψη των κενών θέσεων και μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2021.

Με βάση τα ανωτέρω το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών (Γυμνάσιο – Λύκειο) προκηρύσσει μια (1) θέση μαθητή (αγόρι) για την Γ΄ Γυμνασίου η οποία προέκυψε από μετεγγραφή. Αιτήσεις γίνονται ανεξαρτήτως φύλου για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης ο οποίος θα ισχύσει  έως και την 21η Ιανουαρίου 2021.

Οι αιτήσεις γίνονται στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών είτε δια ζώσης 8.30 με 13.30 τις εργάσιμες ημέρες είτε με αποστολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου στην διεύθυνση ppgpp@sch.gr έως και τις 6/9/2020.

Η κλήρωση στα Πειραματικά σχολεία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 7/9/2020 στις 13.00 δια ζώσης με ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. σύμφωνα με τις οδηγίες που θα εκδώσει το ΕΠΕΣ  και κατά τα οριζόμενα από τον ΕΟΔΥ για την αποφυγή διασποράς του ιού Covid-19.

Για κάθε άλλη σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2610431950 και 2610429426.