Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχ. Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας στο πλαίσιο της Πράξης « Υποστήριξη σχολικών Μονάδων από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς

201204ορθη επαναληψη_ΩΕΕΠ46ΜΤΛΗ-ΗΚΡ