Ανακοινώσεις ΠΥΣΔΕ

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχ Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

201021Απόφ.τοποθέτησης ΕΕΠ Τρίμηνοι με ΑΔΑ.6Ε4Ω46ΜΤΛΗ-ΘΗΩ

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τρίμηνης Διάρκειας (Covid-19)

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας, που προσελήφθησαν με την υπ. αριθμ. 141729/Ε1/16-10-2020 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέχρι αύριο Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 το μεσημέρι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( mail@dide.ach.sch.gr).

(Όσοι, τυχόν, δεν αποδέχονται το διορισμό τους παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένη τη σχετική φόρμα «Μη αποδοχής πρόσληψης αναπληρωτή» που επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο.)

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ

Αίτηση Αναπληρωτών Γενικής

Yπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής πρόσληψης

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑΕ – ΤΕ Τρίμηνης Διάρκειας (Covid -19)

Πρόσκληση για υποβολή Δήλωσης Σχολείων

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, που προσελήφθησαν με την υπ. αριθμ. 141708/Ε1/16-10-2020 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ ΣΜΕΑΕ – ΤΕ, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης για τοποθέτηση, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά, και να αποστείλουν τις αιτήσεις τοποθέτησής τους (συνημμένο έγγραφο) στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέχρι αύριο Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 το μεσημέρι αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( mail@dide.ach.sch.gr).

(Όσοι, τυχόν, δεν αποδέχονται το διορισμό τους παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένη τη σχετική φόρμα «Μη αποδοχής πρόσληψης αναπληρωτή» που επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο.)

ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ – ΤΕ

Αίτηση Αναπληρωτή ΣΜΕΑΕ – ΤΕ

Yπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής πρόσληψης

Ενημέρωση για τη διαδικασία προσλήψεων Προσωρινών Αναπληρωτών Τρίμηνης (κατ’ ελάχιστον) διάρκειας, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, σχ. έτος 2020-21

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/τριες να ενημερώνονται από τη σελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας γιατί:

α) αναμένεται να εκδοθούν και ν’ αναρτηθούν σήμερα 16-10-2020 οι σχετικές αποφάσεις πρόσληψης των αναπληρωτών/τριών εκπ/κών.

β) αναμένεται ν΄ αναρτηθούν τα κενά τη Δευτέρα 19-10-2020 στις 13:00 μ.μ ώστε οι προσληφθέντες/είσες εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν σχετική δήλωση προτίμησης σχολείων μέχρι την Τρίτη 20-10-2020 στις 11:00 π.μ στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, ΟΛΕΣ τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη πριν την ανάληψη υπηρεσίας τους. Η εν λόγω δήλωση προτίμησης υπογεγραμμένη υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο mail@dide.ach.sch.gr εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσοι/ες αναπληρωτές/τριες ΔΕΝ αποδεχτούν ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ υποχρεούνται να στείλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αποδοχής, αμέσως μόλις εκδοθεί η απόφαση πρόσληψής τους, στο mail@dide.ach.sch.gr  συμπληρώνοντας τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση περί μη αποδοχής πρόσληψης.

γ) οι σχετικές αποφάσεις τοποθέτησης (ανά περιοχή και κλάδο πρόσληψης) θα εκδοθούν από την υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 20-10-2020.

δ) οι προσληφθέντες/είσες θα προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ΔΔΕ Αχαΐας με τα απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (συνημμένα).

Εάν ο αναπληρωτής/τρια ή ωρομίσθιος/α τοποθετείται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας, σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτησης. Κατ’ εξαίρεση για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κατάληψη σχολείου) δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, εντός της ίδιας προθεσμίας, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη της».

Για περισσότερες πληροφορίες :

  • Πλέσσα Παν.: 2610 465-880
  • Αναγνωστοπούλου Ι.: 2610 465-880

– Υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής πρόσληψης
– Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών