Ανακοινώσεις

Μόρια αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ 2020-2021

Στο συνημμένο πίνακα θα βρείτε τα μόρια των αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2020-2021.

Μόρια για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ (xls)

Ενστάσεις επί του πίνακα μπορούν να γίνονται με αίτηση προς το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας μέχρι την Πέμπτη 13-08-2020, είτε με κατάθεση στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Αχαΐας, είτε μέσω email στο mail@dide.ach.sch.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων διευθυντών/τριών Γυμνασίου Δάφνης και ΕΠΑΛ Καλαβρύτων

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

14860_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ_ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ_2020_ΨΖΠΑ46ΜΤΛΗ-Φ1Λ

ν 4547 2018

ΦΕΚ Β 4424 2018

Παράταση προθεσμίας της Υποβολής Νέας Δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών στο Γυμνάσιο Δάφνης και στο ΕΠΑΛ Καλαβρύτων για τα οποία δεν υποβλήθηκε υποψηφιότητα

14735_ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ_ΥΠΟΨ_Δ-ΝΤΩΝ_ΚΑΛ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Πρόταση για Οριστική Τοποθέτηση των α) Νεοδιόριστων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΦΕΚ 241/Γ΄/9-3-2020) και β) όσων υπέβαλαν Αίτηση Μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής και βαθμίδας στο πλαίσιο της με αριθμ.πρωτ. 43223/Ε4/03-4-2020 Εγκυκλίου Μεταθέσεων

Διαβιβαστικό

Πρόταση τοποθετήσεων ΠΥΣΕΕΠ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ σε Σχολεία της Δ.Ε. Αχαΐας, εξαιρουμένων των σχολικών μονάδων ΣΜΕΑΕ & των Τμημάτων Ένταξης, για το Διδακτικό Έτος 2020-2021

Πρόσκληση_Υποβολής_Αιτ_Απόσπασης_εντός_ΠΥΣΔΕ_ΓΕΝΙΚΗΣ_2020

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης εντός του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) για το διδακτικό έτος 2020-2021

20200623_ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_Πρόσκληση_Υποβολής_Αιτ_Απόσπασης_εντός_ΠΥΣΔΕ_ΣΜΕΑΕ_2020

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΜΕΑΕ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ 2020-2021

Τροποποίηση Πίνακα Μορίων των Αιτήσεων Οριστικής Τοποθέτησης των νεοδιόριστων Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, κατόπιν εξέτασης από το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας των υποβληθεισών ενστάσεων

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ__ΜΟΡΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_2020

ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚ ΤΟΠΟΘ_EEΠ-ΕΒΠ_19-06-2020

Ανακοίνωση πινάκων μορίων των αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης των νεοδιόριστων Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (ανακοινοποίηση πίνακα)

Ανακοίνωση Μόρια Οριστικής ΕΕΠ-ΕΒΠ ΔΔΕ Αχαΐας

Μόρια Αιτούντων Οριστ. Τοποθ. ΕΕΠ – ΕΒΠ 16-06-2020 Ανακοινοποίηση