Τακτική Μισθοδοσία

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος νέου τέκνου

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου

Δικαιολογητικά για τη συνέχιση της χορήγησης του επιδόματος τέκνου για σπουδάζοντα τέκνα (προπτυχιακός/μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών/ΙΕΚ)

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Βεβαίωση εγγραφής του τέκνου στη σχολή

Δικαιολογητικά για τη συνέχιση της χορήγησης του επιδόματος τέκνου για μαθητές β/θμιας άνω των 18 ετών

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Βεβαίωση παρακολούθησης τέκνου από το σχολείο στο οποίο φοιτά

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος τέκνου για τέκνα με σωματική/πνευματική αναπηρία

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Πιστοποιητικό ανικανότητας (σωματικής ή πνευματικής) τέκνου από το ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, στο οποίο να αναγράφεται η ανικανότητα για άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος.

Διευκρινίσεις:

 • Το επίδομα τέκνου καταβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που το τέκνο συμπληρώνει τα 18 έτη. Για να συνεχίσει η καταβολή του θα πρέπει το τέκνο να σπουδάζει και να μην έχει συμπληρώσει τα 24 έτη. Η καταβολή του επιδόματος γίνεται για την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών του αντίστοιχου τμήματος (και όχι για ν+2).
 • Για τέκνα που συνεχίζουν τη φοίτηση στο Λύκειο, συνεχίζεται η καταβολή του επιδόματος τέκνου μέχρι τη λήξη του έτους (31/12).
 • Για σπουδαστές δημοσίων/ιδιωτικών ΙΕΚ η διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε εξάμηνο.
 • Για φοιτητές ΑΕΙ (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς) η διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε έτος.
 • Για τέκνα που φοιτούν σε σχολές του εξωτερικού είναι απαραίτητη και η μετάφραση των βεβαιώσεων των σχολών.

Δικαιολογητικά για αλλαγή λογαριασμού μισθοδοσίας

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή του εγγράφου της τράπεζαςστην οποία θα πρέπει να φαίνονται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του κατόχου καθώς και ο αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN.
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας
Στο νέο λογαριασμό ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι το πρώτο όνομα.  

Δικαιολογητικά για μεταβολή ατομικών στοιχείων λόγω αλλαγής αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ)

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Φωτοτυπία των δύο όψεων του νέου αστυνομικού δελτίου ταυτότητας