ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΔΕΛΤΙΟ – ΤΥΠΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.       Προκηρύσσουμε τη διεξαγωγή εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου  2012 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής.

2.      Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 5 και 6 Μαΐου  2012 για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.

β)   Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

γ)  Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

3.      Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 20 Φεβρουαρίου έως  και 2 Μαρτίου 2012.

4.      Οι αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις οικείες  Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου κατοικίας ή διαμονής των υποψηφίων.

5.      Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του ΚΠγ : www.kpg.minedu.gov.gr, καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

file icon doc ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   file icon doc ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

   Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

·         Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους.

·         Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου :

α. των 60 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»)

β. των 80 ευρώ για το επίπεδο Β ( Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση»),

γ. των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 («πολύ καλή γνώση»).

Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ( Κ.Α.Ε. 3741).

·         Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.

·         Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από τις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα: www.kpg.minedu.gov.gr.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠγ περιόδου Μαΐου 2012 θα υποβληθούν από τις 20 Φεβρουαρίου 2012  έως και τις 2 Μαρτίου 2012.

Διευκρινίσεις- επισημάνσεις

1. Οι  υποψήφιοι που  επιθυμούν να εξετασθούν σε περισσότερες από μία γλώσσες ή επίπεδα θα πρέπει να ενημερωθούν ότι η αίτησή τους υποβάλλεται  με ευθύνη τους, καθότι, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα είναι δυνατόν να συμπέσει χρονικά η εξέταση των γλωσσών ή επιπέδων που έχουν επιλέξει. Για την καλύτερη ενημέρωση των υποψηφίων, παρακαλούμε να τους δοθεί αντίγραφο του αναλυτικού προγράμματος των εξετάσεων για τη γλώσσα και το επίπεδο που τους αφορά. Στην περίπτωση που ένας υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί σε περισσότερες γλώσσες ή επίπεδα υποβάλει μία αίτηση, αντίστοιχο αριθμό παραβόλων, καταχωρείται μία φορά και του αποδίδεται ένας κωδικός. Σε περίπτωση διπλοεγγραφής υποψηφίου θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Δ/νση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών προκειμένου να γίνει η απαραίτητη διόρθωση.

2. Σε κάθε υποψήφιο που υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ΚΠγ αποδίδεται ένας επταψήφιος κωδικός του οποίου τα τρία (3) πρώτα ψηφία ταυτίζονται με τον κωδικό της περιοχής που υποβάλλεται η αίτηση και τα επόμενα τέσσερα (4) είναι ο αύξων αριθμός της αίτησης στην συγκεκριμένη περιοχή. Ο όρος κωδικός της περιοχής αναφέρεται στον κωδικό της Δ.Δ.Ε. η του πρώην Γρ.Δ.Ε.

3. Στις εξετάσεις περιόδου Μαΐου 2012 εξεταστικά κέντρα θα δημιουργηθούν μόνο στις περιοχές του επισυναπτόμενου πίνακα. Ειδικότερα, για την τουρκική γλώσσα εξεταστικά κέντρα θα δημιουργηθούν μόνο στις περιοχές: Α΄ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΕΒΡΟΥ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ), ΡΟΔΟΠΗΣ, ΛΕΣΒΟΥ και ΡΟΔΟΥ όπως άλλωστε φαίνεται και στο σχετικό πίνακα. Ο προαναφερόμενος πίνακας αποτελεί τη δεύτερη σελίδα της αίτησης που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις περιοχές με εξεταστικά κέντρα. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέξουν σε ποια από τις προαναφερθείσες περιοχές επιθυμούν να εξεταστούν και θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά στην αίτησή τους στη θέση 15 τον κωδικό της περιοχής αυτής ( ο επισυναπτόμενος πίνακας περιέχει για κάθε περιοχή τον αντίστοιχο κωδικό).

Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα ( για τους υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) θα δημιουργηθούν μόνο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, οπότε οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να σημειώσουν την αντίστοιχη επιλογή στη θέση 14 της αίτησης και όχι την θέση 15.

4. Επισημαίνεται ότι η αίτηση που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι την τρέχουσα περίοδο αποτελείται από 2 σελίδες οι οποίες θα πρέπει να εκτυπωθούν στις δύο όψεις του ίδιου φύλου χαρτιού. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερώνονται για την ύπαρξη δύο σελίδων στην αίτηση και θα πρέπει να υπογράφουν και στις δύο σελίδες προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή τους.

5. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στην αίτησή τους  τα στοιχεία τους, όπως ακριβώς αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο τους ή σε άλλο αποδεικτικό στοιχείο το οποίο και θα σας προσκομίζεται. Τα μικρά τους ονόματα θα αναγράφονται πλήρη και όχι διακεκομμένα (π.χ. Κωνσταντίνος και όχι Κων/νος), θα τίθεται παύλα (-) μεταξύ των δύο ονομάτων ή επιθέτων που τυχόν φέρουν και θα τίθενται διαλυτικά στο όνομα ή επώνυμο (όπου απαιτούνται) έστω και αν αυτά αναγράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες.

6. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που φοιτούν  στην Α/θμια, Β/θμια ή Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση της χώρας μας, μπορούν  να προσκομίσουν, αντί της άδειας παραμονής τους  στη χώρα, βεβαίωση φοίτησης σε ένα από τα προαναφερόμενα Εκπ/κά Ιδρύματα.

7. Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να ενημερωθούν ως προς τη δυνατότητα απαλλαγής τους σε κάποια ενότητα  ανάλογα με την πάθησή τους. Επισημαίνεται ότι:

α) οι συνυποβαλλόμενες από τους ανωτέρω υποψηφίους ιατρικές  γνωματεύσεις ή οι διαγνωστικές εκθέσεις περί μαθησιακής  δυσκολίας θα πρέπει να είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι μεν πρώτες από  δημόσια νοσοκομεία οι δε δεύτερες από Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από ΚΕΔΥ.

β) Στους  υποψηφίους με προβλήματα κινητικότητας άνω άκρων, όρασης, ακοής ή έντονης δυσλεξίας παρέχεται η δυνατότητα παρουσίας βοηθού εξέτασης, έργο του οποίου είναι η μεταφορά και μόνον  των απαντήσεων  των εν λόγω υποψηφίων στο αντίστοιχο έντυπο .

γ) Στους  υποψηφίους με προβλήματα όρασης παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των θεμάτων και των  απαντητικών εντύπων σε γραμματοσειρά μεγέθους της επιλογής τους.

δ) Στους υποψηφίους με προβλήματα τύφλωσης παρέχεται η δυνατότητα εξέτασής τους με θέματα σε μορφή Braille.

Οι υποψήφιοι που  επιθυμούν κάποια από τις προαναφερόμενες διευκολύνσεις, θα πρέπει να τη δηλώσουν χειρόγραφα στην αίτησή τους .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά για τους υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να αποσταλούν  ταχυδρομικά στη Διεύθυνσή μας το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτών (στις Δ/νσεις Δ.Ε. τηρείται φωτοτυπημένο αρχείο αυτών).