Πρόσκληση Εκδ. Ενδιαφέροντος για θέσεις Διευθυντών/ριων Σχολικών Μονάδων και ΕΚ ΔΔΕ Αχαΐας

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία  επιλογής, να υποβάλουν αίτηση, που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την 28η Μαΐου 2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, έως και την 3η Ιουνίου 2015 για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής.

Σχετικά: