ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 3-ΗΜΕΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ