Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Περιφερειακής Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας

Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα ληφθούν υπ’ όψη οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων που υπεβλήθησαν πριν την Ανακοινοποιημένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μέλη ΠΥΣΠΕ , ΠΥΣΔΕ με αριθμ. Φ.30.1/14722/28-11-2016.  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που τυχόν υπέβαλλαν αίτηση προ της Ανακοινοποίησης να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση ενδιαφέροντος εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών. (5/12/2016 – 7/12/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ