ΕΠΕΙΓΟΝ!! Αιτήσεις μετάταξης βάσει των μεταβατικών διατάξεων του Ν. 4440/2016 (α. 18 $3)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εμπίπτουν στην περίπτωση της παραγράφου 3, αρ. 18 του Νόμου 4440/2016 που αφορά στο Ενιαίο Σύστημα κινητικότητας και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης, η αίτησή τους να απευθύνεται στο φορέα υποδοχής (π.χ. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, τμ. Α’, για μετάταξη στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, τμ. Β’ για μετάταξη στις Περιφερειακές Υπηρεσίες κλπ) και όχι στη Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τμ.Γ’.

ΦΕΚ 224

(απόσπασμα)

……..3. Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ.
και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη
Γενική Κυβέρνηση, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος είναι αποσπασμένοι με γενικές ή ειδικές δια-
τάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού, επιτρέπεται να μεταταγούν με αίτησή
τους στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, μετά από
γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου εφόσον
υφίσταται. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου
της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, και αν δεν υπάρχει με
μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την
ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπι-
κής διαφοράς στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται σε
αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την έναρξη
ισχύος του παρόντος και η μετάταξη γίνεται με απόφαση
των οικείων Υπουργών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Σε πε-
ρίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν
από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση
παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης
και πάντως όχι πέραν τις 30.6.2017. Όσοι υπάλληλοι δεν
υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επι-
στρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική
θέση τους μέχρι τις 15.4.2017, έναρξη εφαρμογής του
ΕΣΚ……..