Υπόδειγμα δήλωσης προτίμησης σχολείων υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχ. Μονάδων Αχαΐας

Σας ανακοινώνουμε υπόδειγμα δήλωσης προτίμησης σχολείων υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχ. Μονάδων Αχαΐας.
Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΠΕΘ, οι δηλώσεις προτίμησης θα κατατεθούν την Τρίτη 25/7/2017, μετά την κατάρτιση του αναμορφωμένου τελικού ενιαίου 
αξιολογικού πίνακα, αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Αχαΐας.
 

Υπόδειγμα Δήλωσης Προτίμησης