Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την 1ΓΤ/2020 και την 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Δίδεται η δυνατότητα μέχρι και τις 20-3-2020

στους υποψηφίους των προκηρύξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020,

να υποβάλουν και ηλεκτρονικά την ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά τους.

Η υποβολή των στοιχείων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

20200317_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 38545_Ε1_1ΓΤ_2ΓΔ_ΨΕΣΨ46ΜΤΛΗ-ΡΦΘ