Ανακοίνωση πινάκων μορίων των αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης των νεοδιόριστων Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (ανακοινοποίηση πίνακα)

Ανακοίνωση Μόρια Οριστικής ΕΕΠ-ΕΒΠ ΔΔΕ Αχαΐας

Μόρια Αιτούντων Οριστ. Τοποθ. ΕΕΠ – ΕΒΠ 16-06-2020 Ανακοινοποίηση