Τροποποίηση Πίνακα Μορίων των Αιτήσεων Οριστικής Τοποθέτησης των νεοδιόριστων Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, κατόπιν εξέτασης από το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας των υποβληθεισών ενστάσεων

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ__ΜΟΡΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_2020

ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚ ΤΟΠΟΘ_EEΠ-ΕΒΠ_19-06-2020