Πρόταση για Οριστική Τοποθέτηση των α) Νεοδιόριστων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΦΕΚ 241/Γ΄/9-3-2020) και β) όσων υπέβαλαν Αίτηση Μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής και βαθμίδας στο πλαίσιο της με αριθμ.πρωτ. 43223/Ε4/03-4-2020 Εγκυκλίου Μεταθέσεων

Διαβιβαστικό

Πρόταση τοποθετήσεων ΠΥΣΕΕΠ

Αποχώρηση από την Υπηρεσία Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για ΠΥΣΠΕ (Ορθή Επανάληψη)

Παρακαλούμε οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ που έχουν διατεθεί για τις ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων από 02-09/2019 έως τη  λήξη του διδακτικού  έτους στην Α/θμια, (σύμφωνα με την αριθμ. 132296/Ε2/27-08-2019 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ) να προσέλθουν  με τη λήξη, ήτοι 29/06/2020, στη Δ/νση Δ.Ε. Αχαΐας  Τμήμα Γ΄ Προσωπικού, Γραφείο Β5, μεταξύ 12.00  με 13.00μ.μ. για να υπογράψουν το Πρακτικό αποχώρησης από την υπηρεσία μας.

 

Πληροφορίες: Νικοπούλου Ευθυμία

Τηλ. :  2610465866