Υ.Α. Ορισμού Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων 2020

2020_6_25_Φ_251_79431_Α5_Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2020_signed

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2020_signed

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπ/κών κλ. ΠΕ78, στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης α)της ΠΔΕ Ιονίων νήσων β)της ΠΔΕ Πελοποννήσου γ) της ΠΔΕ Κρήτης

2633 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕ78 24-6-2020

4339_24062020_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΨΩΥΗ46ΜΤΛΗ-ΙΘ6

Πρόταση για Οριστική Τοποθέτηση των α) Νεοδιόριστων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΦΕΚ 241/Γ΄/9-3-2020) και β) όσων υπέβαλαν Αίτηση Μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής και βαθμίδας στο πλαίσιο της με αριθμ.πρωτ. 43223/Ε4/03-4-2020 Εγκυκλίου Μεταθέσεων

Διαβιβαστικό

Πρόταση τοποθετήσεων ΠΥΣΕΕΠ

Αποχώρηση από την Υπηρεσία Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για ΠΥΣΠΕ (Ορθή Επανάληψη)

Παρακαλούμε οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ που έχουν διατεθεί για τις ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων από 02-09/2019 έως τη  λήξη του διδακτικού  έτους στην Α/θμια, (σύμφωνα με την αριθμ. 132296/Ε2/27-08-2019 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ) να προσέλθουν  με τη λήξη, ήτοι 29/06/2020, στη Δ/νση Δ.Ε. Αχαΐας  Τμήμα Γ΄ Προσωπικού, Γραφείο Β5, μεταξύ 12.00  με 13.00μ.μ. για να υπογράψουν το Πρακτικό αποχώρησης από την υπηρεσία μας.

 

Πληροφορίες: Νικοπούλου Ευθυμία

Τηλ. :  2610465866

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ σε Σχολεία της Δ.Ε. Αχαΐας, εξαιρουμένων των σχολικών μονάδων ΣΜΕΑΕ & των Τμημάτων Ένταξης, για το Διδακτικό Έτος 2020-2021

Πρόσκληση_Υποβολής_Αιτ_Απόσπασης_εντός_ΠΥΣΔΕ_ΓΕΝΙΚΗΣ_2020

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης εντός του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) για το διδακτικό έτος 2020-2021

20200623_ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_Πρόσκληση_Υποβολής_Αιτ_Απόσπασης_εντός_ΠΥΣΔΕ_ΣΜΕΑΕ_2020

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΜΕΑΕ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ 2020-2021

Τροποποίηση Πίνακα Μορίων των Αιτήσεων Οριστικής Τοποθέτησης των νεοδιόριστων Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, κατόπιν εξέτασης από το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας των υποβληθεισών ενστάσεων

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ__ΜΟΡΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_2020

ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚ ΤΟΠΟΘ_EEΠ-ΕΒΠ_19-06-2020