ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ & ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

1. Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να συμπληρώσετε τη σχετική δήλωση προτίμησης σχολείων και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο mail@dide.ach.sch.gr έως Παρασκευή 4/12/2020 ώρα 10:00 π.μ.

2. Όσοι/ες αναπληρωτές/τριες ΔΕΝ αποδεχτούν ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ υποχρεούνται να στείλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη περί μη αποδοχής, στο mail@dide.ach.sch.gr συμπληρώνοντας τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση περί μη αποδοχής πρόσληψης.

ΔΗΛΩΣΗ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ_2020_ΔΔΕ_ΑΧΑΪΑΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΠΕ-23-ΠΕ30 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

201203ΚΕΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ-ΑΧΑΪΑΣ-2020-2021