Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στη Γενική Εκπαίδευση, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τρίμηνης διάρκειας,  για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021.

210212976846ΜΤΛΗ-Γ2Ω-2021-02-12_ΑΠΟΦ_ΤΟΠΟΘ_ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ λογω COVID