Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Εξατομικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με Κωδικό Έργου 2019ΣΕ44520000 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» για το διδακτικό έτος 2020-2021.

– Απόφαση τοποθέτησης ΣΜΕΑΕ

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ»

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ–Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, σχολικό έτος 2020-2021, του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”, ΕΣΠΑ 2014-2020».

– Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών ΜΝΑΕ_ΨΝΠΩ46ΜΤΛΗ-793

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας (9-3-2021)

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2020-2021.

– Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών Γενικής