Οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με Αμοιβή

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα παρακάτω έγγραφα, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση ‘Αδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με αμοιβή.

Οδηγίες

Υπόδειγμα Αίτησης

Εγκύκλιος