Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Εγγραφή στο ΕΡΓΑΝΗ των Φοιτητών/τριών που πηγαίνουν για Πρακτική Άσκηση στα Σχολεία

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας (δυο όψεις).
 2. Συμφωνητικό για πρακτική άσκηση μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Σχολείου, υπογεγραμμένο και από τους τρεις:
  • Επιστημονικό υπεύθυνο του τμήματος,
  • Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και
  • Ασκούμενου φοιτητή / φοιτήτριας.
 3. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου για την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών.
 4. ΑΦΜ.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εάν είναι έγγαμος/έγγαμη.