Πίνακας μορίων αιτήσεων βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, 2020-2021

Ανακοίνωση πίνακα μορίων των αιτήσεων βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας έτους 2020-2021 με την προσθήκη των εκπαιδευτικών που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία και όσων έλαβαν μετάθεση.

– Ανακοίνωση μορίων οριστικής-βελτίωσης ΔΔΕ Αχαΐας 2020-21
– Πίνακας μορίων οριστικής-βελτίωσης ΔΔΕ Αχαΐας 2020-21