Οδηγίες προς τους εξεταζόμενους για την ημέρα των εξετάσεων απόκτησης Π.Ε.Γ.Π.

Οι πρώτες εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) θα διεξαχθούν στις 16 Μαΐου 2021 στα σχολικά συγκροτήματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί (εξεταστικά και ειδικά εξεταστικά κέντρα).

Ώρα προσέλευσης: 7 π.μ. . Ως τις 8 π.μ., οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καταλάβει τις προκαθορισμένες για αυτούς θέσεις εντός των αιθουσών. Στην είσοδο του κάθε εξεταστικού κέντρου θα διενεργείται έλεγχος ταυτοποίησης των εξεταζόμενων. Για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους εκτός από το δελτίο εξεταζόμενου, το ισχύον ταξιδιωτικό τους έγγραφο, την άδεια διαμονής τους ή την βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ε.Ε. που εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία. Παρόντες θεωρούνται μόνο οι υποψήφιοι που βρίσκονται μέσα στις καθορισμένες αίθουσες κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης.

Οι θέσεις των υποψηφίων στις αίθουσες των Εξεταστικών Κέντρων είναι καθορισμένες με βάση τον μοναδικό αριθμό εξεταζόμενου (ΜΑΕ), τον οποίο αποκτά με την οριστικοποίηση της αίτησης συμμετοχής του στις εξετάσεις.

Η επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου, καταρτίζει κατά κτίριο και αίθουσα ονομαστικές καταστάσεις με βάση τον ΜΑΕ τους, τις οποίες, μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων, αναρτά στην είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου, έτσι ώστε κάθε υποψήφιος να ενημερώνεται εγκαίρως για το κτίριο και την αίθουσα στα οποία θα εξετασθεί.

Απαγορεύεται η κατοχή ή χρήση του κινητού τηλεφώνου από κάθε υποψήφιο. Εάν διαπιστωθεί πως κάποιος υποψήφιος κατέχει ή χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ή άλλο τηλεπικοινωνιακό σύστημα, αυτόματα αποκλείεται από τις εξετάσεις. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να παραδίδουν τα κινητά τους τηλέφωνα επί αποδείξει στην Επιτροπή του οικείου Εξεταστικού Κέντρου.

Επίσης, απαγορεύεται οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους βιβλία, γραπτές σημειώσεις ή άλλου είδους βοηθήματα.

Κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του δύο (2) τουλάχιστον μπλε ή μαύρο στυλό και δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού.

Η σειρά της εξέτασης είναι η ακόλουθη:

  • Ελληνική γλώσσα (κατανόηση και παραγωγή του γραπτού λόγου): διάρκεια εξέτασης ενενήντα (90) λεπτά.

Διάλειμμα: διάρκεια δέκα πέντε (15) λεπτά

  • Ιστορία, πολιτικοί θεσμοί, γεωγραφία και πολιτισμός: διάρκεια ενενήντα (90) λεπτά.

Διάλειμμα: διάρκεια δέκα πέντε (15) λεπτά

  • Ελληνική γλώσσα (κατανόηση προφορικού λόγου): διάρκεια δεκαπέντε (15) λεπτά

Η ακρόαση των δύο κειμένων που αποτελούν το ακουστικό θέμα θα γίνεται δύο φορές, ενώ ενδιαμέσως θα δίδεται χρόνος τριών (3) λεπτών για την επεξεργασία των ασκήσεων. Μετά το τέλος των ακροάσεων οι εξεταζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους επίσης τρία (3) λεπτά για τη μεταφορά των απαντήσεών τους στο σχετικό φύλλο.

  • Ελληνική γλώσσα (παραγωγή προφορικού λόγου): διάρκεια δεκαπέντε (15) λεπτά

Η εξέταση στην παραγωγή του προφορικού λόγου και στην προφορική επικοινωνία διακρίνεται σε τρία (3) μέρη: στις εισαγωγικές ερωτήσεις, στις δραστηριότητες επικοινωνίας – επίλυσης προβλήματος (μέσα από φωτογραφίες) και στην ανταπόκριση σε επικοινωνιακή περίσταση και ανάληψη ρόλων.

Οι αιτούντες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ΚΕΙ, όπως ισχύει, άτομα δηλαδή άνω των 62 ετών καθώς και άτομα διαγνωσμένα με μαθησιακές δυσκολίες (αυτισμός, δυσλεξία, δυσγραφία κ.λπ.) και άτομα που πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων εξετάζονται προφορικά σε Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα. Οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά, εκτός από τη δεξιότητα κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου.

Άτομα με σωματική αναπηρία άνω του 67% εξετάζονται σε ειδική ύλη. Η προφορική τους εξέταση στην ελληνική γλώσσα αφορά μόνο στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου. Επίσης, εξετάζονται προφορικά σε δέκα θέματα ιστορίας, πολιτικών θεσμών, γεωγραφίας και πολιτισμού με αναλογία ερωτήσεων τρία (3), τρία (3), δύο (2) και δύο (2) αντίστοιχα. Ο χρόνος προετοιμασίας σε κάθε αντικείμενο εξέτασης ορίζεται από σαράντα πέντε (45) έως εκατό δέκα (110) λεπτά.

Ειδικότερα για τα άτομα με σωματική αναπηρία άνω του 67% που ανήκουν στην κατηγορία των κωφών ή κωφάλαλων η προφορική εξέταση θα διενεργείται παρουσία διερμηνέα της νοηματικής γλώσσας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας με αριθμ. πρωτ. 28881/13-4-2021 (ΦΕΚ 1535Β’/2021).