Πίνακας εισήγησης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που εμπίπτουν στις παρ. 4α και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4γ του άρθρου 62 του ν.4692/2020

Διαβιβαστικό

Τοποθετήσεις