Έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Δ.Ε. Αχαΐας                                    Πάτρα 27/01/2021

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5069863, αφού ενημερωθούν από την με αρ. πρωτ.  8487/Δ2/25-01-2021 ΑΔΑ:ΩΗΧ146ΜΤΛΗ-ΩΙ0 εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-21 :

να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Αχαΐας (ισόγειο) μόνο την Παρασκευή 29  Ιανουαρίου 2021, από ώρα 09.00 πμ ως εξής:

α) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 από ώρα 9:00 πμ ως ώρα 10:15 πμ
β) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 από ώρα 10:15 πμ ως ώρα 11:00 πμ
γ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04.01, ΠΕ04.02,   ΠΕ85,  ΠΕ06 από ώρα 11:00 πμ ως ώρα 12:00 πμ

 Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψής τους.
– Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί οφείλουν καταθέσουν στην αρμόδια υπάλληλο (κ. Πλέσσα, κ. Μανωλά)  την Παρασκευή 29  Ιανουαρίου 2021 συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα με τα ατομικά στοιχεία τους τα εξής έγγραφα: 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Όσοι/όσες εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν και δεν επιθυμούν να προσληφθούν, παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 28/1/21 και ώρα 11π.μ. στο email της ΔΔΕ Αχαΐας (mail@dide.ach.sch.gr) (υπ’ όψιν κ. Πλέσσα) την υπεύθυνη-δήλωση-μη-αποδοχής-πρόσληψης και να επικοινωνήσουν άμεσα με την κ. Πλέσσα Π. στο τηλέφωνο 2610 465880 (ώρες επικοινωνίας 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.)

Σας επισυνάπτουμε και πάλι τον πίνακα της ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ με τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών (οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν είναι μαρκαρισμένοι με κίτρινο χρώμα):
– Πίνακας Κατάταξης Εκπαιδευτικών που επιλέχθηκαν

καθώς και τον πίνακα με την κατανομή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΩΡΩΝ ανά ΣΚΑΕ:
– Πίνακας Κατανομής Ειδικοτήτων και ΣΚΑΕ 2020-2021